Information

Information till medlemmarna

Nedan informeras om saker som kan vara bra att känna till som medlem i Slagverkets Samfällighet. Alla som köper hus på adressen Axel Swartlings gata med jämt husnummer är automatiskt och obligatoriskt medlem i vår samfällighetsförening.

Samfälligheten/Styrelsen

En samfällighet är uppbyggd på andelar, i det här fallet äger varje fastighet 1/105 del.

Samfälligheten administreras av styrelsen som väljes på årsstämman. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter. Även tre suppleanter är valda.  Arbetsfördelningen i styrelsen beslutas av styrelsen på ett konstituerande sammanträde. Ordföranden för samfällighetens styrelse utses dock på årsstämman genom direktval på en tid om ett år. Styrelsen sammanträder 1 gång per månad med uppehåll i juli.

Styrelsens uppgift är att förvalta gemensamma anläggningar såsom:

 • Garage
 • Sopskåp
 • El till ytterbelysning och till undercentraler
 • Parkeringsplatser
 • Lekplatser
 • Planteringar
 • Gräsytor
 • Asfaltsytor
 • Undercentraler för fjärrvärme
 • Kabel TV – Anläggning

Styrelsen företräder medlemmarna i frågor som rör upphandling av snöröjning, olika former av service, gräsklippning, reparationsarbete mm. Styrelsen ser även till att administrera sophantering, värme samt vattenförsörjning för de enskilda medlemmarna.

Samfällighetens högsta beslutande organ är årsstämman som hålls i april. Där behandlas bl.a. inkomna motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, utgifts- och inkomststat samt bokslut för verksamhetsåret innan.

På stämman har varje fastighet en (1) röst.

I samfälligheten finns kontaktmän vars uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och husägarna. Tveka inte att ta kontakt med henne eller honom om ni undrar över något. Vem som är kontaktman och vem som sitter i styrelsen framgår av vår hemsida. Ni kan även maila styrelsen genom Slagverkets hemsida www.kv-slagverket.se

Skötsel och ekonomi

Den yttre skötseln av området ombesörjs till största delen av medlemmarna själva. Vi städar området två gånger per år, april och oktober.  Vi städar, målar, reparerar det som behövs i området. Datum för dessa städdagar finns på hemsidan och kontaktmännen är arbetsledare.

Har ni särskilda önskemål om exempelvis planteringar eller något annat i området så lämna förslag till kontaktmannen, lämna en skrivelse till samfällighetslokalen (ASG 220) eller maila till styrelsen via hemsidan.

Gräsklippning och vinterrenhållning av området köps av entreprenörer.

Ansvarig för samfällighetens ekonomi är styrelse/kassör. Den löpande bokföringen, bokslut, budget ombesörjes av Riksbyggen enligt träffat avtal och föreläggs styrelsen och revisorer för godkännande och för att senare beslutas av årsstämman. Riksbyggen administrerar även utskick av månadsavier för månadsavgifter. Månadsavgifter tas ut av medlemmarna och den ska erläggas i förskott. Storleken på avgiften bestäms av föreningsstämman och bygger på godkänd budget.

Månadsavgiften är uppdelad i fyra delar:  drift, vatten, värme och kabel tv. I driften ingår försäkringar, reparationskostnader, skötsel, vinterrenhållning, arvoden till styrelsen, avsättning till underhållsfond mm. Alla hushåll erlägger en beräknad avgift för vatten och värme varje månad. I slutet av året (runt nyår) läses varje hushållsmätarna för vatten av och en avräkning görs för varje hushåll. Värmen fördelas efter faktiska värmekostnader till EON och fördelas per kvadratmeter. Även där tas ett á conto ut före året för att sedan sammanställas vid bokslut och avräkning med medlemmarna görs.

Se till att vattenmätarna är lättåtkomliga för avläsning. Har man förbrukat mindre vatten än normalt får man pengar tillbaka och har man förbrukat mer än normalt får man betala in pengar. Håll koll på droppande kranar och rinnande toaletter det är mycket pengar som kan rinna iväg.

Det är viktigt att månadsavgifterna erläggs i tid och att ni kontrollerar att ni använder er av rätt avi för rätt månad. Ni ska använda avi med ert namn (använd inte den förra ägarens avier). Det är också viktigt att ni anger rätt OCR nummer. Det går även bra att använda autogiro. Tag då kontakt med Riksbyggen så skickar de hem en blankett för detta.

Vid eftersläpning av månadsavgiften (mer än 15 vardagar) skickas ärenden till Kronofogden för verkställighet (dvs utmätning). Kostnaden för dessa ärenden debiteras den boende, f.n.  ca 2 500 kr. Vid eftersläpning av månadsavgiften (ca 7 dagar) och där påminnelse skickats tas en avgift på 60 kr ut. Som information kan nämnas att en skuld till samfälligheten har högre prioritet än fastighetens egna lån vid en eventuell försäljning.

Övrig information

Samfälligheten fonderar varje år pengar för underhåll. Fonderingen är till för större underhållsåtgärder såsom byte av garageportar, investeringar i lekplatser, asfaltering, kabel tv nät mm.

Sopkärl står placerade i området och dessa är avsedda för hushållssopor och matavfall. OBS! Grovsopor, trädgårdsavfall och liknande får man själv transportera till returpunkten.

Om någonting händer – så som att varmvatten försvinner, TV-bilden uteblir eller dylikt, ta kontakt med kontaktmannen i ert område så larmar hon/han någon i styrelsen som i sin tur vidtar åtgärder. All beställning av tjänster inom området, eller alla inköp till området som inte har godkänts av styrelsen eller stämman, är att betrakta som privata.

Samfälligheten har följande leverantörer:

 • El – Eon Elnät AB samt Skellefteå Kraft
 • Fjärrvärme – Eon
 • Vatten – NODRA
 • Snöröjning, sandning – Kalle Bergström Maskin AB
 • Gräsklippning mm – Riksbyggen med start år 2019 (tidigare Konungssund)
 • Kabel TV – Com hem
 • Försäkringar – Länsförsäkringar (Samfällighetens garage mm)

Observera att enskilda husägare inte kan kontakta leverantörer och beställa reparationer eller serviceåtgärder på Samfälligheten. Sker detta anses det som en privat beställning med tillhörande betalningsansvar. Detta gäller dock inte Com Hem dit man själv kontaktar kundtjänst om man har dålig bild.

Grovsopor

Föreningen har inte någon service att ta hand om grovsopor. Dessa får varje medlem själv köra till Returpunkten eller till återvinningen. Detta gäller naturligtvis även tomkartonger, ölflak mm. Sophämtningen tar inte hand om det som läggs på taken av sopstationen – utan det bara skräpar ned i området.

Hantering av personuppgifter

Slagverkets samfällighet behandlar personuppgifter för samfällighetens medlemmar (både nuvarande och tidigare medlemmar) i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Samfälligheten behandlar personuppgifterna eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra samfällighetens uppdrag. Samfälligheten har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Riksbyggen som agerar personuppgiftsbiträde för samfällighetens räkning.

Samfälligheten behandlar personuppgifter så länge det finns behov av det utifrån ändamålet med behandlingen. Därefter tas uppgifterna bort. Innan GDPR trädde i kraft genomförde styrelsen en extra stor gallring av äldre personuppgifter.

Som nuvarande eller tidigare medlem har rätt att ansöka om att få ett registerutdrag med dina personuppgifter, få rättelse av felaktiga personuppgifter och i vissa fall få dina uppgifter raderade eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För en sådan begäran kontaktar du styrelsen till samfälligheten.