Fiber

Allmän info

Styrelsen har träffat Stadsnätsbolaget och fått information om deras fiberprojekt och de boende i vår samfällighet har fått erbjudande om fiberanslutning. Deras lösning erbjuder enskilda boende möjlighet att få en installation av ett öppet fibernät utan ekonomisk belastning för samfälligheten.

Avtal om installation är ett enskilt avtal mellan enskilda boende/fastighetsägare och leverantören. Detta påverkar i dagsläget inte samfällighetens nuvarande avtal med Com Hem och de tjänster (TV/Radio/Telefoni/ Internet) som de erbjuder.

Vanliga frågor

 • Kommer de gräva upp hela samfälligheten nu?
  • I det fall Stadsnätbolaget får in tillräckligt med anmälningar kommer de tillsammans med samfällighetens styrelse ta fram ett markavtal. Styrelsen har för avsikt att ta fram ett så bra markavtal som möjligt på samfällighetens mark och kommer även ta in juridisk experthjälp. När styrelsen och Stadsnätbolaget är överens kommer det kallas till en extra stämma för samfällighetens medlemmar för beslut om markavtal enligt paragraf 51 i Samfällighetslagen. Paragraf 51: ”För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna.” I det fall styrelsen och Stadsnätbolaget ej kommer överens eller i det fall färre än två tredjedelar röstar nej till markavtalet så är Stadsnätsbolaget sista alternativ att söka om Ledningsrätt hos Lantmäteriet, för mer information som Ledningsrätt så kan ni gå in på Lantmäteriets hemsida.
 • Kommer de gräva på min tomt?
  • Stadsnätbolaget kommer endast gräva på de tomter vars fastighetsägare väljer att ansluta sig. Om du inte har tackat ja till deras erbjudande kommer din tomt inte att påverkas.
 • Kommer samfälligheten få betala för återställning av deras grävarbeten?
  • Samtliga dessa delar kommer regleras i markavtalet med Stadsnätbolaget. Enligt uppgift från dem kommer de genomföra full återställning på samfällighetens mark med 5 års garanti.
 • Kan ni tydliggöra vad styrelsen menade med följande text i sitt nyhetsbrev som delades ut i slutet av maj ” Styrelsen har beslutat att inte arbeta aktivt med fiberfrågan inom de närmaste åren”
  • Styrelsen avsåg att tydliggöra att vi ej har för avsikt att arbeta samordnat för hela samfällighetens räkning inom den närmsta tiden gällande införande av fiber. Vi avser dock att inom en femårsperiod inhämta de boendes syn på fiber och vid intresse utreda olika möjliga alternativ samt inhämtande av offerter. Det finns väldigt många olika alternativa lösningar på hur införande av fiber skulle kunna ske. Dock avser självklart styrelsen att arbeta med de frågeställningar/avtal/krav osv. som behövs i och med Stadsnätsbolagets erbjudande. Styrelsen är opartiska i Stadsnätbolagets erbjudande men vill samtidigt inte vara någon form av bromskloss för de boende som vill ta detta erbjudande. Värt att nämna i sammanhanget är att i det fall Stadsnätbolaget eller någon annan entreprenör drar in fiber så kommer förutsättningarna för fiberfrågan förändras.
 • Varför kan styrelsen inte ta in offerter från andra bolag avseende fiber redan nu?
  • Att göra en bra behovsinsamling, marknadsanalys och offertinhämtning osv. är något som kräver många arbetstimmar och en hel del kalendertid. Styrelsen har ej någon möjlighet att genomföra detta i dagsläget och vi bedömer att nuvarande TV- och bredbandsutbud är fullt tillräckligt och fyller sin funktion till dagens standarder. Utöver detta så ingår det endast att Samfälligheten ska tillhandahålla kabel-tv enligt nuvarande stadgar. Ett införande av gemensam fiber för bredband till alla är dessutom något som kräver en stadgeändring.